U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

кюи

Музыка въ Россіи послѣ 60-хъ годовъ

Энгель Юлій Дмитріевичъ

На смѣну первому („глинкинскому“) поколѣнію русскихъ композиторовъ (Глинка, Даргомыжскій, Сѣровъ) въ 60-хъ годахъ выступилъ цѣлый рядъ новыхъ силъ (Балакиревъ, Кюи, Мусоргскій, Бородинъ, Римскій-Корсаковъ, Чайковскій), творчество которыхъ относится уже къ новому, послѣ-глинкинскому періоду исторіи русской музыки.

05 июн 2017